1. کرونا به مثابه رخداد در روابط بین الملل: نقص در کارویژۀ دولت-ملت در مواجهه با رخدادهای نوظهور

سید مسعود موسوی شفائی؛ سهیل گودرزی؛ سمیه خداخواه آذر

دوره 9، شماره 33 ، تابستان 1399، ، صفحه 39-62

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.52410.2539

چکیده
  در ماه­های اخیر شیوع جهانی ویروس کرونا ما را با امری نابهنگام و غیر منتظره مواجه کرد. رخدادی در قالب یک ویروس رقم خورد که در ردای تجربه ‌زیسته‌ انسان امروز دور از انتظار بود. به­واسطه‌ یک ویروس، ناکارآمدی­ها و نارسایی­های سازوکارهای حاکم بر جوامع انسانی بار دیگر مجال بروز یافتند. آنچه در مختصات تاریخِ اکنونِ روابط بین‌الملل ...  بیشتر