علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

حمید نساج؛ نصیبه عبدی پور؛ پرویز جمشیدی مهر

دوره 6، شماره 23 ، اسفند 1396، ، صفحه 132-160

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.15806.1460

چکیده
  جهاناسلامدردهه‌هایاخیربیشازهرزماندیگریبارشداندیشه‌هایتکفیریمواجهاست. وهابیتدرعربستان،سپاهصحابهدرپاکستان،القاعدهوداعشدربخش‌هایزیادیازخاورمیانهظهورکردهاست. یافته‌هایاینپژوهشنشانمی‌دهندکهگروه‌هایتکفیریپدیدهنوظهورینبودهودرواقعامتدادفکریوزمینه‌ایخوارجهستند. جهاناسلامازنخستیندهه‌هایپیدایشبهسهجریانکلیاهلسنت،شیعهوخوارجتقسیمشدواینتقسیم‌بندیکلانهنوزصادقاست. ...  بیشتر

مقایسه ی نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک

حمید نساج

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، ، صفحه 101-130

چکیده
  سده ی بیستم شـاهد پیـدایش دولـتهـای شـبه مـدرن در دو کشـور ایـران و ترکیـه بـود. مصـطفی کمـال آتاتورک پس از انحلال امپراطوری عثمانی، اقدامات وسیعی را در زمینهی نوسازی توأم بـا دیـنزدایـی آغاز کرد. در ایران نیز رضاخان میرپنج پس از انقراض قاجاریه، راه نوسازی را در غربـی سـازی یافـت. تاریخ روابط خارجی میان دو کشور و بـه خصـوص سـفر تـاریخی ...  بیشتر