1. بررسی مدیریت شبکه های اجتماعی در فضای سیاسی ایران به عنوان یک مسئلۀ بدخیم

حسین رفیع؛ سروش رزمی

دوره 10، شماره 36 ، بهار 1400، ، صفحه 129-152

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.49288.2430

چکیده
  اینترنت به‌مثابۀ یک حوزۀ عمومی، دگرگونی‌های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحب‌نظران از آن تحت عنوان ظهور فرم‌های پست‌مدرن مشارکت سیاسی یاد می‌کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه‌های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسۀ جوامع نوین است. حال این ...  بیشتر