1. بررسی تحلیل اثرات سیاست‌های انرژی ترامپ بر امنیت بازارهای نفت ‌خام ایران

سید عبداله رضوی؛ محمد نصر اصفهانی

دوره 9، شماره 35 ، زمستان 1399، ، صفحه 101-134

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.42777.2320

چکیده
  وابستگی همه‌جانبه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب گردیده که حفظ سهم بازار و فروش نفت با قیمت بهینه نفت‌ خام به منظور تأمین امنیت اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در این مقاله فرضیه سیاست‌های انرژی اتخاذ شده توسط ترامپ که موجب افزایش اثرگذاری راهبردهای دولت آمریکا بر حوزه انرژی‌های فسیلی ایران و کاهش سهم بازار آن می‌گردد، ...  بیشتر