1. واکاوی استراتژی نفتی اقلیم کُردستان عراق، اهداف و رویکردها

جاسب نیک فر؛ مهدی ماهیدشتی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، ، صفحه 167-197

چکیده
  یکی از مسائل مابین اقلیم کُردستان و حکومت مرکزی، مسئلۀ نفت است. این موضوع طیچند سال اخیر، ابعاد و جوانب گسترد های یافته است که سبب عمی قتر شدن شکا فها میان اقلیمکُردستان و حکومت مرکزی شده و روزب هروز بر تن شهای موجود م ی افزاید. قسمت اعظمتن شها به ذهنیت و معانی بازم یگردد که طرفین برای هم قائ لاند و مطابق آن دست به کنشم یزنند. تحقیق پیشرو ...  بیشتر