1. سندرم فساد و بروکراسی شکننده در جوامع گذار

فاطمه میرعباسی؛ احمد ساعی؛ علیرضا ازغندی

دوره 9، شماره 34 ، پاییز 1399، ، صفحه 209-242

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.41326.2293

چکیده
  مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه­­شناسی حقوقی است. به‌زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می­شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی‌پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری ...  بیشتر