1. انتخابات ریاست جمهوری؛ مدلی نظری برای تبیین پیروزی یک کاندیدا بر سایر رقبا

نورالله قیصری؛ کیومرث جهانگیر؛ فاطمه قناِِئی

دوره 6، شماره 21 ، تابستان 1396، ، صفحه 41-72

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7686

چکیده
  چکیده  هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی نظری برای شناسایی یکی از عوامل مؤثر بر سرنوشت رقابت انتخاباتی و پیروزی یک کاندیدا یا کاندیداهای یک حزب بر رقبای خود با استفاده از رهیافت بسیج منابع و تعیین نوع منابع در اختیارِ کاندیداها و نظریات آن، در انتخابات ریاست جمهوری به صورت خاص و دیگر انتخابات های به صورت عام است. فرضیه اصلی پژوهش «بسیج ...  بیشتر