1. تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

حسن مجیدی؛ محسن رحیمی نیا

دوره 7، شماره 25 ، تابستان 1397، ، صفحه 125-155

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.23133.1666

چکیده
  این می‌کوشد اشاره به زمینه‌های انتخابات ریاست ‌جمهوری دوره یازدهم، به بررسی گفتمان انتخاباتی حسن روحانی به منزله نامزد پیروز انتخابات بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که چگونه با روش تحلیل گفتمان، نحوه هژمونیک شدن گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تبیین می‌شود؟ مدعای مقاله آن است که مؤلفه‌های گفتمانی نامزد پیروز در ...  بیشتر