1. نقش مناطق استراتژیک در همکاریهای بین المللی و شکل گیری رژیم های بین المللی : مطالعه موردی بندر چابهار

مجیدرضا مومنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی

دوره 10، شماره 36 ، بهار 1400، ، صفحه 153-179

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2021.12447

چکیده
  پایان جنگ سرد موجب همکاری‌های جدید بین کشورها شد. یکی از انواع همکاری، رژیم‌های بین‌المللی می‌باشد. وجود قدرت‌های نوظهور در منطقه مانند چین و هند و کشورهای افغانستان و ایران با یک گذشته تاریخی مشترک و ارزش‌های فرهنگی و پیوستگی اقتصادی، زمینه مناسب برای تشکیل یک رژیم بین‌المللی در منطقه را ایجاد می‌کند. بندر استراتژیک چابهار ...  بیشتر