1. تاریخمندی انقلاب اسلامی؛ بررسی تاثیر اندیشه‌های کانونی انقلاب اسلامی بر حیات اجتماعی ایران

محمدرضا خطیبی نژاد؛ ابوالفضل دلاوری؛ حسن محدثی گیلوایی

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 9-38

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.21163.1599

چکیده
  این مقاله با طرح دو مفهوم تاریخمندی و حیات اجتماعیِ برآمده از انقلاب اسلامی درصدد فهم نسبت دو مفهوم مزبور با تحولات اجتماعی ایران پس از انقلاب است. ادعای مقاله این است که انقلاب اسلامی از طریق خلق تاریخمندی و سپس ایجاد حیات اجتماعی نوین بر تحولات اجتماعیِ ایران تأثیر بنیادین گذاشته است. رهیافت مقاله برگرفته از نظام روابط اجتماعی (نظام ...  بیشتر