1. تحلیل نقش آموزش عالی در روابط سیاسی ایران و اتحادیه ی اروپا با رویکرد برساخت گرایی

مصطفی رشیدی؛ فتحعلی خانمحمدپور؛ بهادر زارعی

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 39-65

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.19824.1565

چکیده
  روابط دولت­ها در گذشته بیش­تر مبتنی بر ابزارهای نظامی و قدرت سخت بوده است. امروزه فرهنگ و قدرت نرم به عنوان یک شاخص مهم در توسعه روابط بین دولت­ها نقش بازی می­کند. دولت­ها در عصر جدید به دنبال آنند تا از ابزارهای متفاوت برای برقراری دیپلماسی کارا استفاده نمایند. امروزه کشوری از دیپلماسی موفق برخوردار است که با گسترش ابزارهای ...  بیشتر