1. واکاوی تاثیر تروریسم بر هژمونی و قدرت منطقه‌ای ایران

شهروز شریعتی؛ بهنام وکیلی

دوره 6، شماره 22 ، پاییز 1396، ، صفحه 41-67

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.15459.1440

چکیده
  تثبیت نظام جمهوری اسلامیایران و کاهش آشکار تهدید تروریسم در داخل کشور می‌تواند منجر به این باور ‌شود که رشد تروریسم و تعدد گروه‌های تروریستی در اطراف مرزهای ایران تا زمانی که گروه‌های مذکور وارد خاک ایران نشده‌اند، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی‌شود و درگیری با گروه‌های موصوف در بیرون مرزها برخلاف منافع ملی است. این ...  بیشتر