1. تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی: (مورد مطالعه: سایت رادیو فردا)

سیدمحمد طباطبایی؛ احسان موحدیان

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1396، ، صفحه 57-88

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7440

چکیده
  موضوع نوشتار، مطالعۀ تأثیر سایبر دیپلماسی امریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی (مطالعه موردی: سایت رادیو فردا) است. دولت امریکا در تلاش است با اجرای برنامه­های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در قالب دیپلماسی عمومی اهداف سیاست خارجی خود را بقبولاند. با ایجاد اینترنت، استفاده از آن در دستورکار دولت امریکا قرار گرفت و از آن باعنوان ...  بیشتر