1. تبیین تهدیدات تکفیریون پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو بعد کلان نرم وسخت

حسین مسعودنیا؛ سیدعلی مجیدی نژاد؛ عبدالرضا عالیشاهی

دوره 6، شماره 21 ، تابستان 1396، ، صفحه 97-126

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7688

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناخت تهدیدات  امنیتی گروه سلفی گری  پاکستان  بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و مساعی اصلی نویسندگان در این پژوهش ارائه پاسخی علمی و عینی بدین سوال است که گروه های سلفی موجود در پاکستان با آرا و عقاید دیوبندی و وهابی که ضد شیعه و جمهوری اسلای ایران است  چه تهدیداتی را می تواند علیه امنیت ملی  ...  بیشتر