1. مهاجران ایرانی در کویت و تاثیر آنها بر روابط دو کشور

ابراهیم عباسی؛ شبنم اکبری

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1398، ، صفحه 111-142

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.25411.1887

چکیده
  مهاجرت پدیده مهم قرن گذشته و امروز در خاورمیانه است. این پدیده متاثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده و تاثیرات مهمی بر کشورها برجا می‌گذارد. سؤال این مقاله، چرایی مهاجرت ایرانیان به کویت، جایگاه آنها و تاثیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها بر روابط دو کشور است؟ فرضیه اصلی آن است که علت مهاجرت ایرانیان را از دهه1340 می‌توان بر اساس ...  بیشتر