1. منازعات نامتقارن به مثابه معمایی دفاعی برای آیندهی نظام بین الملل فهم زمینه ها و ابعاد

علی اشرف نظری؛ ابوذر بهزادی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، ، صفحه 75-99

چکیده
  منازعات نامتقارن یکی از تحولات برآمده از دوران گذار است که ابعـاد آن در مقایسـه بـا جنـگهـای سنتّی به مراتب پیچیده تر است. دفع و پاسخگویی به این نوع خشونت، در گرو فراتر رفتن از روشهـای سـنتی )جنـگ و بازدارنـدگی( بـوده و روشهـای نظـامی بایسـتی در کنـار تـلاش بـرای حـذف عوامـل ریشهای، ایجاد سازوکارهای حقوقی و گسترش همکاریهای بینالمللی ...  بیشتر