1. گفتمان سکولار اقتدارگرا در مصر ؛از خیزش ژانویه 2011 تا2015

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی

دوره 5، شماره 19 ، زمستان 1395، ، صفحه 217-240

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7190

چکیده
  شکل گیری خیزش 2011 مصر،موجب شد تا نظامی از تداخل گفتمانی در این کشور شکل گرفته و نوعی از تقابل و تعامل را بین سکولارها با مسلک دموکراتیک و اقتدارگرایی و همچنین اسلام گرایان با دو مرام یادشده، شاهد باشیم.از این رو،شاهد شکل گیری مجموعه ای از گفتمان هاییم که در نزاع با هم، سعی در به حاشیه رانی رقیب و تثبیت نظام معنایی خود داشته اند.یکی از ...  بیشتر