1. رابطه بین شبکه‌های اجتماعی و اعتماد نهادی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز)

خلیل سردارنیا؛ کوروش بدری؛ سینا امینی زاده

دوره 10، شماره 36 ، بهار 1400، ، صفحه 101-127

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.49810.2449

چکیده
  پرسش اصلی پژوهش آن است که چه رابطه‌ای میان اعتماد به شبکه‌های اجتماعی و منابع اعتماد اجتماعی با اعتماد نهادی در بین دانشجویان وجود دارد؟ فرضیه اصلی آن است که اعتماد به شبکه‌های اجتماعی سایبری (فیس بوک، تویتر و غیره) بر عوامل اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و مذهبی و اعتماد نهادی اعم از نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی تاثیر ...  بیشتر

2. واکاوی جایگاه زنان در گفتمان جنسیتی داعش

خلیل سردارنیا؛ رسول صفی زاده

دوره 7، شماره 26 ، پاییز 1397، ، صفحه 141-162

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.21448.1610

چکیده
  ظهوروگسترشجنبش‌هایتکفیری- سلفیازمهم‌ترینموضوعاتیاستکهبهجد،توجهتحلیلگرانسیاسیواجتماعیرابهخودجلبکردهاست. دراینبینشایدبتوانگفتکهداعشمهم‌ترینوتندروترینگروهتکفیری‌ستکهجهانتاکنونبهخوددیدهاست. گروهداعشدارایترکیببسیارمتنوعیازتحصیل‌کردگان،بی‌سوادان،تبهکاران،متعصبانمذهبی،کودکان،زنانوخارجی‌هااست.بیشاز550زنمسلمانازکشورهایغربیبهداعشپیوستندوتاکنونهیچگروهافراطیتاایناندازهقادربهجذبوبه‌کارگیریاینتعداداززنانغربینشدهاست. ...  بیشتر