1. مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

نوراله فیصری؛ دانیال طاهری فدافن؛ مهدی باقری فارسانی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1394، ، صفحه 9-34

چکیده
  انتخابات ازجمله ضابطههای تمایز نظامهای مردمسالار از دیگر نظامها و از شاخصها ی مهم ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت ، همواره موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است . در برگزاری ...  بیشتر