1. صلح سازی در افغانستان: 14 سال پس از توافق نامه بن

غلامعلی چگنی زاده؛ محمدرضا صحرایی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، ، صفحه 71-101

چکیده
  به دنبال مداخله نظامی ائتلاف بی نالمللی در سپتامبر 2001 در افغانستان و پس از انعقادتواف قنامه بن در همین سال، تلا شهای صل حسازی با هدف ممانعت از وقوع مجدد جنگداخلی و ایجاد بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم برای برقراری صلح پایدار در اینکشور آغاز شد. باای نحال و پس از گذشت حدود 14 سال از انعقاد تواف ق نامۀ بن، فرایندصل حسازی در افغانستان ...  بیشتر