1. الگوی کشورداری در سیاست نامه ها مطالعه موردی : تاریخ بیهقی

ابراهیم برزگر؛ سعید حسن زاده

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 9-29

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.23468.1680

چکیده
    دراین نوشتار از یک سو به بحث کشورداری در مباحث مدرن توجه می‌شود و از سوی دیگر تلاش می‌شود تا پرسش‌ها و مسائل کاربردی آن شناسایی و به یکی از متون کلاسیک ایران یعنی تاریخ بیهقی عرضه شود. بنابراین تاریخ بیهقی را به‌عنوان یک اثر "سیاست‌نامه نویسی" برای اولین بار بازخوانی و مطرح می‌شود و با محوریت کارگزاران سیاسی این میراث ملی بررسی ...  بیشتر