1. سیاست خارجی مصر در دوره انور سادات و « برداشت از نقش ملی » حسنی مبارک

حمیرا مشیرزاده؛ فاطمه صلواتی طرقی

دوره 4، شماره 12 ، بهار 1394، ، صفحه 163-191

چکیده
  بررسی سیاست خارجی مصر به عنوان کشوری عربی، اسلامی و آفریقایی و کشوری تأثیرگذار در خاورمیانه اهمیتی خاص دارد. عوامل سازنده، تغییر دهنده، استمرار و تغییر سیاست خارجی مصر، شباهتها و تفاوتهای آن با دیگر کشورهای منطقه همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . برداشت » پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چگونه سیاست خارجی سادات و مبارک بر مبنای ...  بیشتر