1. سناریوهای آیندة نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام

فرزاد جهان بین؛ فتح اله پرتو

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1394، ، صفحه 147-168

چکیده
  پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، نظام بینالملل جدید با نوعی ابهام در تبیین سامانِ نظم جدید روبرو شد. این ابهام موجد سناریوسازیهای متعددی در راه تبیین نظم آیند ة جهان و تشریح نظام بینالملل شد که نظریۀ نظامهای تکقطبی،چندقطبی، تک- چندقطبی و سلسله مراتبی ازجمله سناریوهایی هستندکه نظام ب ینالملل آینده را تفسیر کردند . طرح این پرسش ها ...  بیشتر