1. تکنولوژیهای قدرت در سیاستنامه خواجه نظام الملک

روح اله اسلامی؛ غلامرضا خواجه سروی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، ، صفحه 1-26

چکیده
  انچه ابن خلدون در مورد چرخه ظهور و سقوط عصبیت در حکومت های قبیله ای می نویسد در مورد ایران صدق نمی کند چراکه وجود طبقاتی چون دهقانان  نهاد هایی چون وزارت سازههای چون قنات  رسومی چون وقف باعث شده است در ایران مبانی حکومت مندی فضاهای تنفسی داشته باشد که خارج از تکنیک های تغلب استبدادی تعریف شود برای نمونه می توان به متن سیاست نامه ...  بیشتر