1. انتخابات ریاست جمهوری؛ مدلی نظری برای تبیین پیروزی یک کاندیدا بر سایر رقبا

نورالله قیصری؛ کیومرث جهانگیر؛ فاطمه قناِِئی

دوره 6، شماره 21 ، تابستان 1396، ، صفحه 41-72

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7686

چکیده
  چکیده  هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی نظری برای شناسایی یکی از عوامل مؤثر بر سرنوشت رقابت انتخاباتی و پیروزی یک کاندیدا یا کاندیداهای یک حزب بر رقبای خود با استفاده از رهیافت بسیج منابع و تعیین نوع منابع در اختیارِ کاندیداها و نظریات آن، در انتخابات ریاست جمهوری به صورت خاص و دیگر انتخابات های به صورت عام است. فرضیه اصلی پژوهش «بسیج ...  بیشتر

2. مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

نوراله فیصری؛ دانیال طاهری فدافن؛ مهدی باقری فارسانی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1394، ، صفحه 9-34

چکیده
  انتخابات ازجمله ضابطههای تمایز نظامهای مردمسالار از دیگر نظامها و از شاخصها ی مهم ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت ، همواره موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است . در برگزاری ...  بیشتر