دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-182 
2. تحولات سیاسی سوریه: مبانی، روند و پیچیدگیها

صفحه 27-55

علی باقری دولت ابادی؛ جمشید خلقی؛ عبدالرضا فتحی مظفری