دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 1-210 (این شماره مربوط به تابستان 1394 بوده که در مهرماه 1394 به جاپ رسید) 
1. مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

صفحه 9-34

نوراله فیصری؛ دانیال طاهری فدافن؛ مهدی باقری فارسانی