دوره و شماره: دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 55، تابستان 1397 
12. گزینه‌های سیاسی اهل سنت در عراق: از معارضه تا اقلیم سنی

صفحه 305-332

10.22054/qpss.2018.21564.1618

محمدزمان راستگو؛ علی اکبر اسدی؛ سید مسعود موسوی شفائی