دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، بهار 1394 (این شماره مربوط به فصل بهار 94 بوده که در تیر ماه 94 به چاپ رسید) 
2. سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

صفحه 37-60

حشمت اله فلاحت پیشه؛ وحید شربتی؛ محمدمهدی مظفری