نویسنده = محموداوغلی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر خشونت سیاسی (مطالعه موردی: جمعیت بلوچ شهر زاهدان)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 73-96

10.22054/qpss.2017.1158.1023

رضا محموداوغلی؛ یعسوب اصغری نیاری