نویسنده = جعفرزادگان، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بازیگران‌‌‌‌‌‌‌ فرو‌ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 121-142

10.22054/qpss.2019.34829.2087

سیدمحمد طباطبائی؛ امیر جعفرزادگان