نویسنده = کیوان حسینی، سید اصغر
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی سازه انگارانه به روند تکامل و تشدید سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران

دوره 2، شماره 8، بهار 1393، صفحه 31-59

فهیمه عشرتی خلیل آباد؛ سید اصغر کیوان حسینی