نویسنده = تقی پور، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 28، بهار 1398، صفحه 155-184

10.22054/qpss.2019.29919.1898

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ عباس تقی پور