نویسنده = کیوان حسینی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. آزمون کسری دموکراتیک در برابر همگرائی اروپا؛ مطالعه موردی : برگزیت (Brexit)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 259-283

10.22054/qpss.2018.18338.1516

اصغر کیوان حسینی؛ هوشنگ ایمانپور سعید