نویسنده = امینی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ویژگی های شخصیتی ناصر الدین شاه بر توسعه نیافتگی ایران

دوره 7، شماره 28، بهار 1398، صفحه 37-64

10.22054/qpss.2019.30476.1925

راحله روحانی؛ علی اکبر امینی؛ ملک تاج خسروی