نویسنده = محمدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربست رهیافت سیستمی جامع نگر در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 221-249

10.22054/qpss.2018.19116.1542

علیرضا محمدی؛ محمد حسین خوانین زاده