نویسنده = محمدی، محمد کریم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نسبت میان پست مدرنیسم و امر سیاسی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 239-265

10.22054/qpss.2019.21224.1600

مسعود اخوان کاظمی؛ محمد کریم محمدی