نویسنده = صیاد رودکار، اسحق
تعداد مقالات: 1
1. امربه معروف و نهی از منکر و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 31-58

10.22054/qpss.2018.17578.1492

محمدباقر خرمشاد؛ اسحق صیاد رودکار