نویسنده = دانایی فرد، حسن
تعداد مقالات: 1
1. فهم سیاست‌زدگی بوروکراسی: مطالعه تطبیقی کیفیت، فرایندها و پیامدهای آن در مدیریت دولتی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 98-115

10.22054/qpss.2017.14408.1421

محمدرضا صادقی؛ حسن دانایی فرد؛ معصومه مصطفی زاده