نویسنده = کریمی پور، داود
تعداد مقالات: 1
1. نقش دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی؛ مطالعه تطبیقی روسیه و قطر

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 177-205

10.22054/qpss.2017.13477.1389

داود کریمی پور؛ سید امیر نیاکوئی