نویسنده = زمردی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ژئوپلیتیک گاز و مداخله ی ترکیه در سوریه

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 147-175

10.22054/qpss.2017.13196.1377

سید مسعود موسوی شفائی؛ زهرا زمردی