نویسنده = عباس پور گماری، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. سامان‌دهی فضا بر اساس تحلیل گفتمان مناطق ناهمگن ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 157-178

10.22054/qpss.2018.15494.1446

سهیلا عباس پور گماری؛ افشین متقی