نویسنده = نوری ساری، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی عملکرد دولت انگلیس در تداوم بخشی به نظام سلطه در قرن 21

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 303-354

10.22054/qpss.2018.16122.1466

حجت اله نوری ساری؛ مهدی بزرگزاده