نویسنده = آخوندی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط ایران و امریکا از سال 1285 تا1325 (ه.ش) با تکیه بر نظریه پیوستگی جیمز روزنا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 45-74

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ هادی آخوندی