نویسنده = حاجیلو، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش رسانه های اسراییل در بازتولید ایدئولوژی نژادپرستی صهیونیسم

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 163-196

امیر رضایی پناه؛ محمدحسین حاجیلو