نویسنده = رحمانی زاده دهکردی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه سیاسی اکویناس و روش جستاری اسپرینگز

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 349-368

10.22054/qpss.2018.15511.1444

حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ محمدهادی جوکار