نویسنده = کاویانی راد، مراد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مکان و زمان در شکلگیری ادارک محیطی جنبشهای شیعی و سنی معاصر در خاورمیانه

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 115-139

مراد کاویانی راد؛ سهیلا عباس پور گماری