نویسنده = نازاریان، محمدوهاب
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر رابطه سیاست و زندگی روزمره در ایران؛ بررسی موردی جنگ شهرها

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 73-94

10.22054/qpss.2018.25846.1768

عباسعلی رهبر؛ سجاد امیدپور؛ محمدوهاب نازاریان