نویسنده = َُسرپرست سادات، سیدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تطورات فهم روشنفکران ایرانی از سنت بحران، سنت و خودآگاهی روشنفکری

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 31-56

سیدابراهیم َُسرپرست سادات