نویسنده = نادری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی سیاست خارجی عربستان سعودی و قطر در قبال بحران سوریه؛ (2017-2011).

دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 303-330

10.22054/qpss.2018.20275.1574

محمد ابوالفتحی؛ بنفشه رستمی؛ مسعود نادری